Ăn uống

Chúng tôi cung c?p phong cách ?n u?ng khác nhau

Không chỉ các thành phần tốt nhất của địa phương Hokkaido, chúng tôi thu thập các thành phần được lựa chọn cẩn thận từ các vùng khác của Nhật Bản.

Khách có thể thưởng thức các món ăn Nhật Bản với sự hiếu khách của Nhật Bản.

3 l?a ch?n ?n u?ng

Tùy theo k? ho?ch ho?c ngân sách, chúng tôi cung c?p 3 l?a ch?n ?n u?ng.

Nhà hàng t? ch?n

Nhà hàng Nh?t B?n

Ti?c